Brabants Landschap

ErvenPlus - nr. 3 - Maart 2018 (17/08/2018)

Maart 2018


Introductie

De interesse in ErvenPlus blijft groot. Nieuwe aanvragen voor deelname blijven binnen stromen en grote hoeveelheden beplanting staan op de lijst om geleverd te worden. Ondertussen zijn ook graankruidenmengsels besteld en wordt er hard gewerkt om de nestkasten te maken en uit te leveren. 

Om te weten of de nestkasten ook daadwerkelijk worden bezet en er wellicht nieuwe soorten op een verbeterd erf komen, gaat er gemonitord worden door vrijwilligers. Niet alleen leuk om te weten of er soorten voorkomen, maar ook of ze broeden en hoeveel jongen ze krijgen.

Naast bovengenoemde onderwerpen wordt in deze nieuwsbrief aandacht geschonken aan de huiszwaluw, deze soort is namelijk niet voor niets uitgeroepen, door Sovon en de Vogelbescherming, als vogel van het jaar 2018!

Veel leesplezier!

 

Introductie
 
NatuurStreken bij een erfscan
 
Beplanting
 
Uitleveren nestkasten
 
Zaaien van een graankruidenmengsel
 
Invoerportaal
 
Nieuwe druk Zwaluwen van Gaast
 
Zwaluwtil
 
NatuurStreken bij een erfscan

In een filmpje leggen Jochem Sloothaak en Joost van den Berg op een leuke manier het ErvenPlus-project en de daarbij behorende erfscan uit. Deze erfscan wordt uitgevoerd door projectbureau Orbis. Zij lopen samen met de eigenaar een rondje op het erf en maken, in overleg met de eigenaar, een plan voor de beplanting en welke nestkasten er komen. 

 

Beplanting

Ook dit voorjaar wordt er weer veel beplanting geleverd. Maar liefst 350 solitaire bomen en fruitbomen staan op de lijst samen met ongeveer 22.700 stuks bosplantsoen! Een gedeelte van het bosplantsoen is beukenhaag, maar ook de bes- en bloemdragende soorten uit het struweel en de gemengde haag vallen hieronder. De bloesem van hoogstamfruitbomen trekt hommels, bijen en vlinders aan. De holtes die uiteindelijk kunnen ontstaan in oude hoogstamfruitbomen zijn goede broedplekken voor soorten zoals de steenuil en gekraagde roodstaart. Een haag rondom de boomgaard maakt het landschap nog aantrekkelijker en bied nestgelegenheid voor vogels. Lees hier meer informatie over fruitbomen en hier over heggen.

Vanwege de periode met strenge vorst moet er nog even gewacht worden met het uitleveren van het plant materiaal, maar zodra dat voorbij is begint de levering!

Voor vragen over beplanting kunt u contact opnemen met Orbis (info@projectbureauorbis.nl).

Uitleveren nestkasten

Het uitleveren van nestkasten heeft plaats gevonden in Gemeente Landerd. In Uden en Gilze liggen de nestkasten en boomkorven al klaar en hier zal binnenkort het materiaal worden geleverd. De soort gerichte maatregelen (zoals nestkasten) worden per gemeente uitgeleverd en alleen als de bestelling compleet is. We willen daarmee voorkomen dat we drie keer een afhaaldag in dezelfde gemeente moeten organiseren, bijvoorbeeld eerst voor de boomkorven daarna voor de rest. 

Voor de andere gemeenten zijn de nestkasten helaas nog niet allemaal beschikbaar. We hebben bestellingen uitstaan bij onze toeleveranciers, maar het blijkt voor hen lastig om zulke grote hoeveelheden kasten in één keer te leveren. Daarom kan het soms even duren voordat de kasten worden verstrekt en zal het niet altijd lukken om vóór dit broedseizoen te leveren. 

Heeft u vragen over de nestkasten of de levering hiervan? Stuur dan een mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com.
Voor vragen over plantsoen kunt u contact opnemen met Orbis (info@projectbureauorbis.nl).

 

Zaaien van een graankruidenmengsel

Als uit de erfscan is gekomen dat u een graankruidenmengsel kan inzaaien, krijgt u per post een zaadmengsel opgestuurd door zaadhandel Neutkens. 

Het mengsel bestaat uit meerdere soorten inheemse planten: zomertarwe, zomergerst, triticale, vlas, boekweit, bladrammenas, phacelia, korenbloem, gewone klaproos en gele ganzenbloem.

U kunt het beste in de tweede helft van april zaaien (maar uiterlijk 30 april), afhankelijk van de grondomstandigheden en temperatuur. Van belang is een warme(re) grond zodat het mengsel vlot kan kiemen. En het beste kunt u zaaien als er regen voorspeld wordt.

De zaaidichtheid is 7,5 gr/m2.

Het ingezaaide mengsel van granen en kruiden moet u tot na de winter van '18-'19 laten staan. Hierdoor ontstaat een strook die voedsel biedt aan diverse soorten vogels, zoogdieren en insecten.

 

Invoerportaal

Beschermers van boerenlandvogels gebruiken al jaren een online invoerportaal, ontwikkeld door LandschappenNL, om hun gegevens in te voeren. Dit invoerportaal, genaamd boerenlandvogelmonitor, is nu aangepast zodat ook gegevens van erfvogels voor ErvenPlus kunnen worden ingevoerd.

Zowel waarnemingen als legsels kunnen worden ingevoerd per gastgever/bedrijf. Om een beter overzicht te krijgen hoeveel nestkasten bezet zijn en welke vogelsoorten er op een erf voorkomen, gaan vrijwilligers elk jaar langs de erven om zwaluwen, uilen en mussen te monitoren. Alle gegevens worden dan per erf in dit invoerportaal ingevoerd. Dit kan direct via de smartphone op het erf. Uiteraard kunnen de eigenaren de gegevens van hun eigen erf opvragen.

Momenteel worden vrijwilligersgroepen gevormd en zijn er al enkele waarnemingen binnen. Met het daadwerkelijk monitoren van alle erven wordt nog even gewacht aangezien de meeste nestkasten nog niet zijn geleverd en veel erven nog niet 'klaar' zijn. Ook moeten nieuwe vrijwilligers nog instructie krijgen in het gebruik van het invoerportaal. Maar degene die hier wel al bekend mee zijn, hebben dus nu al de mogelijkheid om gegevens in te voeren.

 

Nieuwe druk Zwaluwen van Gaast

Het boek Zwaluwen van Gaast van Theunis Piersma kwam in 2014 uit. Ondertussen is de eerste druk uitverkocht en is er meer bekend over de daling in het aantal huismussen. Daarom is nu een herziende tweede druk verschenen.

Zie hier het artikel van de vogelbescherming over het boek.

2018 is tevens het jaar van de huiszwaluw waarbij meer aandacht wordt gevraagd voor de soort, er nestonderzoek zal plaatsvinden en vrijwilligers worden gezocht voor regio's waar weinig kolonies worden geteld. 

 

Zwaluwtil

In Eindhoven zijn de afgelopen jaren twee zwaluwtillen neergezet door bureau MU-S voor huismussen. De kans dat huiszwaluwen uit zichzelf in een zwaluwtil gaan broeden is laag. Door middel van het afspelen van lokgeluiden worden ze gelokt en wordt de kans vergroot dat ze zich vestigen in de til. In Eindhoven wisten ze de zwaluwtillen al snel te vinden en in beide tillen zaten vorig jaar huiszwaluwen te broeden! Dit is uitzonderlijk aangezien landelijk maar 15% van de tillen gebruikt wordt. De vogelbescherming schreef er een artikel over dat hier is terug te vinden.

Voor het plaatsen van tillen heeft Brabants Landschap subsidie aangevraagd via het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap (LAL) bij de Provincie. Met behulp van deze regeling zijn in Brabant ondertussen al 18 zwaluwtillen geplaatst. Het plaatsen van de tillen is altijd in combinatie gegaan met biotoopverbetering.

 

 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

ErvenPlus wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud, de Nationale Postcodeloterij, het Coõrdinatiepunt Landschapsbeheer, Orbis en de diverse gemeentes.

Provincie Noord Brabant        Streekfonds Het Groene Woud        Nationale Postcodeloterij        Co√∂rdinatiepunt Landschapsbeheer        Orbis