Brabants Landschap

Weidevogelwerk - nr. 25 - December 2016 (22/12/2016)

       


Tot volgend jaar!

Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch weer een nieuwe editie van “Weidevogelwerk”, ook deze keer vol met interessante weetjes op (weide)vogelgebied. En omdat het de laatste editie van dit jaar is, willen we meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle lezers fijne kerstdagen en een heel goed, gezond en weidevogelrijk 2017 tot te wensen. Bij deze! We hopen dat er tijdens de vrije dagen tijd is voor een mooie winterwandeling naar een gebied met veel wintergasten, zoals bijvoorbeeld de Vughtse Gement of het Beleven met haar kleine zwanen.

Veel weidevogelgroepen brengen deze dagen een kerstkadootje naar hun boeren en vrijwilligers, als dank voor hun inzet voor de weidevogels. Goed voor de contacten, want bij het aanbieden van zo'n presentje wordt er toch vaak even een praatje gemaakt!

Veel leesplezier met deze laatste "Weidevogelwerk", en we hopen dat we ook in 2017 weer op ieders medewerking mogen rekenen. De weidevogels hebben het nodig. Tot volgend jaar!

 

Tot volgend jaar!
 
Provinciale jaaravond weidevogelbescherming 2017, zorg dat je erbij bent!
 
Met weidevogelbeheer een hogere melkprijs?
 
PARTRIDGE: EU-project om bedreigde patrijs te redden
 
Vogelgriep: raak dode vogels niet aan!
 
Reddingsplan Weidevogels
 
NatuurStreken
 
Provinciale jaaravond weidevogelbescherming 2017, zorg dat je erbij bent!

De provinciale jaaravond voor weidevogelbescherming, traditioneel de afrap van het nieuwe weidevogelseizoen, wordt voor komend seizoen gehouden op woensdag 22 februari 2017. Zoals gebruikelijk zijn we weer te gast in het Provinciehuis in Den Bosch. Op deze bijeenkomst komen jaarlijks zo'n 350 tot 400 weidevogelbeschermers, agrariërs en andere betrokkenen bijeen. Net zoals andere jaren zal er ook deze keer een interessant programma worden geboden met speciale aandacht voor een onderbelichte soort, de tureluur. Er wordt verder stilgestaan bij de resultaten van het beschermingswerk in 2016. Wat ging er goed, wat ging er minder goed en waar komt voor komend seizoen de focus op te liggen? En natuurlijk wordt er een persoon of groep in het zonnetje gezet die zich in 2016 op een bijzondere manier heeft ingespannen voor de Brabantse weidevogels. Belangrijk element van de avond zijn de vele ontmoetingen tussen alle aanwezige weidevogelbeschermers op wat voor manier dan ook. Op het eind van de avond staan alle materialen voor komend seizoen klaar, die door de groepen zijn besteld. Grote bundels markeerstokken en bergen mandjes, klaar om samen met allerlei folders en natuurlijk de jaarverslagen mee te gaan naar de diverse beschermingsgebieden. De Provinciale jaaravond: altijd een gezellige en interessante bijeenkomst, dus houd de datum alvast vrij in je agenda. De uitnodiging met het programma volgt binnenkort. Kom met zoveel mogelijk vrijwilligers en agrariërs, want behalve dat het voor jezelf een leuke avond is, is het natuurlijk heel nuttig om aan onze provinciebestuurders te laten zien hoe veel mensen staan voor weidevogelbescherming! Zij zijn daar elk jaar weer van onder de indruk!

 

Met weidevogelbeheer een hogere melkprijs?

FrieslandCampina stimuleert boeren om zich in te zetten voor natuur & landschap. Sinds 2015 is er voor melkveehouders die lid zijn van de coöperatie FrieslandCampina een puntensysteem. Er zijn maximaal 210 punten te behalen. Met voldoende punten krijgt de boer een hogere melkprijs. ‘Natuur en landschap’ is één van de zes categorieën waarop punten kunnen worden gescoord. Bij een oppervlak van 5% (of meer) aan natuur- en landschapselementen kan de boer 30 punten verdienen. Voor deze elementen moet dan wel een beheerovereenkomst zijn afgesloten voor agrarisch natuurbeheer en/of landschapsbeheer. Met een overeenkomst voor een 'Rustzone voor een kritische weidevogel' of 'Maatregelen voor kievit op bouwland' zijn 10 punten te behalen. De melkveehouder moet (voor eind december) bij FrieslandCampina een beheerovereenkomst of verklaring indienen om de inzet voor natuur en landschap aan te tonen.

Het kan zijn dat je als vrijwillige weidevogelbeschermer door een boer wordt gevraagd om een bewijs (verklaring) dat het bedrijf zich inzet voor natuur en landschap. Het beste is om bij een dergelijke vraag door te verwijzen naar één van de drie collectieven die actief zijn in Brabant. Op de website anbbrabant.nl staat informatie over de collectieven en waar een belangstellende zich kan melden en of/hoe men een beheerpakket kan afsluiten.

 

PARTRIDGE: EU-project om bedreigde patrijs te redden

Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, met een voorkeur voor akkers. Ideaal is een landbouwgebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met lijnvormige landschapselementen als grasachtige en kruidenrijke akkerranden en bermen, houtwallen en hagen. Door schaalvergroting in de landbouw zijn juist deze elementen verdwenen en staat de patrijs op de Rode Lijst. Niet alleen in Nederland, maar in heel West-Europa gaat het slecht met deze ooit zo gewone boerenlandvogel.

Om de ernstig bedreigde patrijs te redden wordt er een groot grensoverschrijdend beschermingsproject gestart met de naam Partridge. Bij de EU is een ‘Interreg’-aanvraag ingediend en dankzij deze subsidie kunnen de komende jaren in Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen en Nederland 10 voorbeeldgebieden van minimaal 500 ha optimaal worden ingericht voor de patrijs. Interreg is een Europese regeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Vanuit Nederland werken Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland aan het Interreg-project PARTRIDGE mee.

De Nederlandse voorbeeldgebieden komen te liggen in West Brabant (Land van Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Het streven is om in de voorbeeldgebieden 7 procent van de oppervlakte in te richten met specifiek op de patrijs afgestemde maatregelen. Dan zijn er genoeg veilige nestplekken voor de patrijzen te vinden en is er zowel insectenrijke vegetatie voor opgroeiende kuikens, als genoeg wintervoedsel voor volwassen patrijzen om de winter door te komen. In het kielzog van de patrijs zal een brede groep akkervogels van de maatregelen profiteren en de biodiversiteit in deze akkerbouwgebieden een sterke impuls krijgen.

Op de Facebook pagina van de Werkgroep Patrijs worden updates over het project geplaatst.

 

Vogelgriep: raak dode vogels niet aan!

Vorige maand werd een melding gedaan van meerdere dode kuifeenden en futen in de omgeving van Monnickendam. Onderzoek heeft aangetoond dat de watervogels zijn geveld door het vogelgriepvirus H5N8. In de afgelopen weken werden op diverse plaatsen besmette wilde vogels gevonden. Er zijn nu zijn diverse eenden- en een leghennenbedrijf besmet, verspreid over het land. Het vermoeden bestaat dat trekvogels het virus met zich mee brengen in het najaar vanuit Noordoost-Europa naar hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa. Maar, dit wordt tegengesproken door onderzoekers die hebben aangetoodn dat het virus niet overleefd bij in het wild levende watervogels. Meldingen van vogelgriep bij weidevogels zijn ons niet bekend.

Inmiddels heeft de vogelgriep behoorlijk huisgehouden op Texel. Opruimdiensten hebben al zeker 500 kadavers geborgen en het ruimen gaat nog steeds door. Om de gevolgen van de griep te beperken zijn natuurgebieden gesloten en neemt de vogelopvang geen nieuwe dieren meer op. Bij een in Werkendam gevonden dode kuifeend is deze week een nieuwe variant van vogelgriep ontdekt. Bij een tweede eend is een combinatie van virussen aangetroffen.

Om de verspreiding van dit virus goed te kunnen volgen, is het belangrijk zieke en dode wilde vogels te melden. Normaal gesproken bij het gezamenlijk meldpunt van Sovon of Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Op deze pagina staat meer informatie over o.a. welke dode dieren te melden voor onderzoek bij DWHC, en wanneer een dood dier wordt opgehaald en onderzocht.
Als 3 of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek worden aangetroffen, kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88.
Er wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Laat de dode vogels liggen en meld je vondst. 

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt hierbij gelet op het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Reddingsplan Weidevogels

Ook in Den Haag maakt men zich zorgen over de weidevogelstand. Vorig jaar riep een Kamermeerderheid het kabinet op om een reddingsplan voor de weidevogels te maken. GroenLinks-Kamerlid Grashoff heeft er een initiatiefnota over geschreven, waarin hij vraagt om extra middelen. Als reactie hierop heeft staatssecretaris Van Dam begin november een ‘Plan van Aanpak Weidevogels’ naar de Tweede Kamer gezonden.

Vogelbescherming Nederland vindt dit plan onder de maat: geen concrete hersteldoelen, te weinig samenhang in de activiteiten en te weinig budget. Vogelbescherming wil een Nationaal Programma voor weidevogels, met voldoende structureel budget om het uit te uit te voeren. De organisatie richt zich nu tot Brussel omdat Nederland inbreuk zou maken op verschillende Europese afspraken. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid binnen Europa omdat een groot deel van de Europese weidevogelpopulatie in Nederland broedt. Door de Nederlandse overheid aan te klagen bij de Europese Commissie, wil Vogelbescherming dat Nederland wordt verplicht om "alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen". De procedure zou kunnen leiden tot een veroordeling door het Europese Hof van Justitie, maar de zaak kan weleens jaren gaan duren.

In november stelde de staatssecretaris dat hij niet van plan is om extra geld uit te trekken voor de weidevogels. Volgens hem wordt er al zo'n 30 miljoen euro uitgegeven aan weidevogelbeheer, en is er op dit moment geen Kamermeerderheid die extra geld wil geven. "Als dat verandert, dan hoor ik het." Ook zei hij dat er meerdere seizoenen nodig zijn om goede conclusies te kunnen trekken. Zelf is hij ervan overtuigd dat het huidige beleid en beheer wel degelijk een groei van het aantal kieviten, grutto's, scholeksters en andere weidevogels te zien zal geven. Hij zei dat hij ook tussendoor steeds zal blijven polsen wat er gebeurt, zodat hij het beleid eventueel sneller kan aanpassen.

Op 1 december nam een Kamermeerderheid een motie van GroenLinks en PvdA aan met de strekking dat staatssecretaris Van Dam met een goed reddingsplan voor weidevogels moest komen. Eén week later werd het realiseren van zo’n plan verworpen door diezelfde Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer erkent dus nog steeds niet, dat Nederland verantwoordelijk is voor de instandhouding van weidevogels zoals de grutto. Voortgaan op de huidige weg betekent dat de achteruitgang van weidevogels onverminderd doorgaat.

NatuurStreken

NatuurStreken is een ludiek en eigentijds programma over de natuur in Brabant. Gemaakt door Oisterwijk in Beeld in samenwerking met Brabants Landschap. Jochem Sloothaak en Joost van den Berg halen allerlei streken uit in de natuur. 

Inmiddels zijn er 3 afleveringen gemaakt:
Heidebeheer in het gebied Nemelaer.
Op zoek naar patrijzen in de Struikwaard.
Poelenonderhoud tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag.

Volgend voorjaar staat er een aflevering over weidevogels op het programma, dus houdt ze in de gaten die mannen! Wie weet komen ze ook bij jouw groep langs....

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant